1706Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z § 5 ust. 6 Uchwały nr LVI/380/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 20 wrześnie 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz Wstępną Promesą nr RPOZ/2022/4146/PolskiLad  Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto i Gmina ogłasza nabór wniosku o dotację z budżetu Miasta i Gminy Chodecz z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski od 27 czerwca

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dla kogo wsparcie?

O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

  • posiadać nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
  • prowadzić zarejestrowane tam:
  1. chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub
  2. chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub
  3. hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;
  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieć ukończone 18 lat (osoby fizyczne);
  • mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Na co można przeznaczyć środki?

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Pomoc udzielana będzie w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

  • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
  • 2960 zł za jedną bramę;
  • 1000 zł za jedną furtkę.

Do 10% inwestycji mogą stanowić tzw. koszty ogólne.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Nabór potrwa od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-zapobiegajace-rozprzestrzenianiu-sie-asf--wnioski-od-27-czerwca

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2024r. godz. 16:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Posiedzenie wyjazdowe – przygotowanie gminy do sezonu letniego.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

PLAKAT

Chodecz, dnia 06.06.2024 r.

ZP.6733.3.2024

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

            Burmistrz Chodcza, zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 977) zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.05.2024 r., uzupełniony w dniu 05.06.2024 r. złożony przez firmę Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu /adres w aktach sprawy/, reprezentowanej przez p. Pawła Ziółkowskiego zam./adres w aktach sprawy/zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z rozdzielnicami kablowymi, wymianę transformatora na istniejącej stacji transformatorowej wraz z demontażem istniejących rozłączników bezpiecznikowych, demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV na działce o nr ew. 17/1, 115/1, 115/2, 150, 507 obr. Miasto Chodecz, gm. Chodecz.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87 – 860 Chodecz, w godz. od 8 do 15 w pok. nr 17a.

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

           Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87–860 Chodecz, na stronie bip.chodecz.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablicy ogłoszeń w mieście Chodecz.

B U R M I S T R Z

Jarosław Grabczyński