Pragniemy poinformować o nowoczesnej platformie Agro-Market24, skierowanej głównie do producentów rolnych.

Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, sprawdzanie cen produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.Pragniemy poinformować o nowoczesnej platformie Agro-Market24, skierowanej głównie do producentów rolnych. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, sprawdzanie cen produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Bezpośredni kontakt między rolnikami, a odbiorcami umożliwia producentom rolnym sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Dodatkowo duża baza odbiorców umożliwia zaoszczędzenie czasu na szukanie klientów. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na Internetowa Giełda Rolna Agro-Market24. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne.

Źródło: Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych https://agro-market24.pl/

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.206 zł 20 gr,
130% tego wynagrodzenia, tj. 5.954 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 13 listopada 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. (4.580 zł 20 gr).

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. /M.P. z dnia 14 listopada 2018 r. poz. 1100/.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 21 listopada 2018 r. poz. 1152/.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informujemy, że 01 grudnia 2018 r. w godz. 9:00 – 14:00 w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbędzie się Dzień Konsultacji dla wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła gospodyń wiejskich oraz ubiegania się o pomoc finansową.

Biura powiatowe są do dyspozycji chętnych uczestników spotkania, a wsparcie informacyjne zapewniają pełnomocnicy ds. kół gospodyń wiejskich, którzy wyjaśnią m.in. jak wypełnić dokumenty rejestracyjne i ubiegać się o dotacje na działalność.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-246/18

 

Numer konkursu LGD: 4/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie LSR: 2
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno–gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. t.j. 2018, poz. 140) zwana dalej: ustawą o RLKS. Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/ uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu włocławskiego na lata 2016-2023 „Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych”, jak również w Procedurze wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu włocławskiego na lata 2016-2023.

Więcej informacji i wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie LGD Dorzecza Zgłowiączki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną II sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 listopada 2018 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Złożenie ślubowania przez Radnego.

3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
b) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej – uchwała,
d) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej -uchwała,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia liczby ich członków.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

11. Podjecie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Chodcza.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych Rady Miejskiej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

13. Informacja o obowiązkach radnych wynikających z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym – oświadczenia majątkowe.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Proszę o udział w obradach sesji.