Uwaga rolnicy!!!

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi problemów z przygotowaniem protokołów oraz raportów suszowych w Aplikacji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o wydłużeniu do 30 października br. terminu składania wniosków przez rolników w aplikacji suszowej.

Prosimy jako Samorząd o dotrzymanie nowego terminu!

rd

Kolejne dofinansowanie na drogi!!!

Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024).

Dofinansowane zadania to:

  • „Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz” – inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo od km 0+000 do km 2+095 dł. odc. 2095 mb, na szer. 3,5m. Zakres remontu obejmuje:

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 5 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Planowana wartość inwestycji to ponad 800 tys. zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie z RFRD.

  • „Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz” – inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Kromszewice od km 0+000 do km 0+440 dł. odc. 440 mb, szer. 3,5m. Zaprojektowano jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach przekrój 1x1 o szer. 3,5m. Zakresem przebudowy objęto konstrukcję drogi wraz z poboczami:

- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm,

- obustronne pobocza szer. 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm

Oba zadania będą realizowane w 2024 roku.

pl

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
W ramach ósmej edycji gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski, każdy o innej maksymalnej wartości dofinansowania: nie większej niż 2 mln. zł, nie większej niż 8 mln zł i nie większej niż 30 mln zł. Zgodnie z opublikowaną listą powstać ma 5 tys. inwestycji.

Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie na realizację następujących inwestycji:

1) „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz” - w ramach zadania planuje się modernizację ok 3,7 km dróg gminnych. Modernizacja będzie obejmowała zarówno utwardzenie niektórych dróg samym kruszywem, jak również wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych w przypadku innych odcinków. W ramach zadania zostaną wykonane nowe przepusty, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.150.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 2.000.000,00

2) „Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz”. – Niniejsza inwestycja obejmuje prace związane z: - budową nowego SUW na terenie Gminy Chodecz wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. przyłączem wodociągowym, drogą dojazdową), - modernizacją istniejących SUW na terenie Gminy, - modernizacją istniejącej sieci wodociągowej.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 6.500.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 6.000.000,00

Gmina oczekuje na udzielenie wstępnej promesy, od której będzie miała 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac.

20231011 114238

pl

 

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyło się wręczenie promes samorządowcom z dawnych województw toruńskiego i włocławskiego – dotyczących VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała promesy w kwocie prawie 3 mln zł na realizację łącznie 4 inwestycji:

1) „Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach” - W ramach inwestycji zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z wymianą części więźby dachowej. - obróbki blacharskie.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 155.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 150.000,00

2) „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz” - W ramach inwestycji zaplanowano: - odnowienie istniejącej elewacji obiektu z uzupełnieniem braków w tynkach, - wymiana stolarki okiennej, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę, - wymiana części więźby dachowej, - obróbki blacharskie.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 310.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 300.000,00

3) „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu” – w ramach inwestycji planuje się stworzenie przestrzeni publicznej ogólnodostępnej dla mieszkańców Gminy w każdym wieku - zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów, poprzez: - budowę tężni, - montaż elementów placu zabaw (tyrolka, huśtawka, zestaw sprawnościowy), - montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, - montaż drewnianej altany z zadaszeniem ze stolikiem i ławkami, - montaż ławeczek, koszy na śmieci, stojaków na rower, - wykonanie nowych nasadzeń.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 515.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 500.000,00

4) „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz" - w ramach zadania planuje się remont i przebudowę ok 3 km dróg gminnych. Remont będzie obejmował utwardzenie kruszywem a przebudowa - wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na drogach gruntowych. W ramach zadania zostaną wykonane nowe przepusty, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.050.000,00
Kwota przyznanych środków (w PLN): 2.000.000,00

 20231003_073029_1.jpg

20231003_073045_1.jpg

20231003_072955_1.jpg

20231003_073013_1.jpg

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03 października 2023r. godz.11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński