Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 21 listopada 2019 roku godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 20 listopada 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019.
2. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosku o odbiór odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Wzór wniosku można pobrać ze strony bip urzędu, u sołtysa lub w pokoju nr 15. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu do dnia 29 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek

Szanowni Państwo;

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków z Narodowego Programu Zdrowia, od 1 października br. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami - 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem

http://www.liniadzieciom.pl/

pozdrawiamy Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P

 Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Załączniki do wniosku ( oryginały bądź kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem):
- dokumenty potwierdzające posiadanie  kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
- dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
- umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- świadectwo pracy młodocianego pracownika,
- dyplom lub zaświadczenie potwierdzające, zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego zgodnie z przepisami,
- umowa o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy przez młodocianego w czasie trwania nauki).