1507

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz (pokój numer 17A) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00.

Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania (telefon: 54 2848 070 wew. 32). Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu dostępnej na stronie: https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

PRZYDATNE LINKI:

https://czystepowietrze.gov.pl/ - Informacje o programie

https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja - Wymagana dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ - Kalkulator dotacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - Kalkulator grubości izolacji

Ulotka informacyjna

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2022r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XLI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 13 lipca 2022 roku godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lipca 2022r. godz. 8:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się wspólne, nadzwyczajne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki


Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Pomoc materialna przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.