Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"

Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030"

2712

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku

Potrzeba realizacji powyższego celu wynikała ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczących m.in. zbyt słabo rozwiniętej oferty kulturalnej, słabo rozwiniętej infrastruktury turystycznej oraz niskiego wykorzystania zabytków historycznych i dóbr kultury, małego wsparcia na kultywowanie tradycji lokalnych, braku infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (baseny, ścieżki rowerowe, place zabaw), braku lub niezadowalającego stanu technicznego dróg lokalnych, niskiego potencjału organizacyjno-finansowego większości organizacji społecznych z obszaru LSR.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 202
3 poz. 1469) Burmistrz Chodcza zawiadamia, że zgodnie
z uchwałą nr
LVIII/389/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2023r. dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia 1 stycznia 2024 wynoszą:

zyczenia