Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

log

Numer naboru LGD: 1/2021/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Drogie Pani i Panowie! Już we wtorek (tj. 25 maja br.) o godzinie 18.00 w Domu Kultury przy ul. Ogrodowej odbędą się pierwsze zajęcia z gimnastyki, które poprowadzi nasz kolega - Mariusz Olejniczak.
Będzie to głównie spotkanie organizacyjne, ale nie zabraknie też "małej rozgrzewki" i sprawdzenia swojej kondycji. :)
Dlatego też prosimy o stawienie się w stroju i obuwiu sportowym, zabranie ze sobą wody do picia oraz co najważniejsze - dobrego humoru i motywacji do działania! :)

Do zobaczenia we wtorek!!!

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 27 maja 2021 roku godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za rok 2020 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza za rok 2020.
- przedstawienie raportu o stanie gminy – Burmistrz MiG,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Chodcza Nr XXVIII/190/21,
- przedłożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2020r. - Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz – Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Chodecz i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza - P. Tomasz Łuczak,
- opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej – P. Przewodnicząca,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2020r. Nr XXVIII/191/21,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nr XXVIII/192/21,
- głosowanie jawne,
- odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chodcza absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok, Nr XXVIII/193/21,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXVIII/194/21,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXVIII/195/21,

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Szarecka Aneta,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXVIII/196/21,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska