Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2021r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a także innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Burmistrz Chodcza zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) , informuje właścicieli wyżej wymienionych nieruchomości, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z tychże nieruchomości.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 60 dni od dnia 25 listopada 2021r. właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a także innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe mogą złożyć do Burmistrza Chodcza pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie uchwały nr XXXIII/224/21  Rady Miejskiej w Chodczu z  dnia 25 listopada 2021r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Dz.U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  poz. 6139).

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenie nie może być odwołane przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązującej w dniu złożenia oświadczenia. 

klub.png

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Grantobiorcę pod nadzorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Celem głównym niniejszego projektu jest aktywizacja i pobudzenie do działania dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia pochodzące z obszaru LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

lgdd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020  –  CEL OGÓLNY 3 

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2021r. godz.16:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Stempczyński
Tomasz Łuczak