Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję nadzwyczajną II sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 28 listopada 2018 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Złożenie ślubowania przez Radnego.

3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
b) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej – uchwała,
d) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej -uchwała,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i ustalenia liczby ich członków.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

11. Podjecie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Chodcza.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych Rady Miejskiej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,

13. Informacja o obowiązkach radnych wynikających z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym – oświadczenia majątkowe.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Proszę o udział w obradach sesji.

Link do Sesji Rady Miasta w Chodczu

https://www.youtube.com/channel/UCl2gFfWOq-hsa5_mL-_51BQ/live

Chodecz,  dnia  13.11.2018r.

BR. 0002.48.2018

Pani/Pan

……………………………………

…………………………………...

 

Chodecz dnia  15.11.2018r.

BR.0002.1.2018

Pani/Pan

..........................................

...........................................

 

11 Listopada Święto Niepodległości

Program obchodów...