Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowanatematykaposiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2018r.
2. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019.
3. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2019-2033.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
5. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne.

Więcej informacji na stronie KRUS.

idrhs

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Utrzymanie i stan placów zabaw.
2. Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

2. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2018r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza.

3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak