1706Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z § 5 ust. 6 Uchwały nr LVI/380/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 20 wrześnie 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz Wstępną Promesą nr RPOZ/2022/4146/PolskiLad  Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto i Gmina ogłasza nabór wniosku o dotację z budżetu Miasta i Gminy Chodecz z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 • W związku z treścią otrzymanej promesy wstępnej nr RPOZ/2022/4146/PolskiLad z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, niniejszy nabór dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków."
 • Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Miasto i Gmina Chodecz w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może udzielić dotacji w wysokości 100% wartości nakładów koniecznych, określonych w artykule 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Zasady składania wniosku o udzielenie dotacji:
 • Nabór wniosków ustala się w terminie od dnia 17 czerwca 2024 r. do dnia 28 czerwca 2024 roku do godziny 14.00.
 • Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać listownie lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz z siedzibą w Chodczu przy ul. Kaliska 2.
 • O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz potwierdzona pieczęcią wpływu.
 • Wnioski złożone w niewłaściwym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wzór wniosku oraz wykaz wszystkich załączników niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem dostępny jest w treści Uchwały nr LVI/380/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 20 wrześnie 2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 • Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania właściciela/-i zabytku i zaciągania w jego/ich imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony).
 • Warunki realizacji zadania:
 • udzielenie dotacji w formie uchwały Rady Miejskiej w Chodczu umożliwi Wnioskodawcy rozpoczęcie postępowania zakupowego na realizację zadania, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 28 lipca br.
 • po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego, określającego wartość ostateczną zadania i harmonogram jego realizacji, Miasto i Gmina Chodecz wystąpi o Promesę inwestycyjną;
 • Wnioskodawca może rozpocząć realizację zadania po podpisaniu z Miastem i Gminą Chodecz umowy o udzielenie dotacji;
 • umowa o udzielenie dotacji będzie regulowała szczegółowe terminy i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Załącznik nr 1. Wniosek.docx

Załącznik nr 2. Uchwała zabytki 2023.pdf

Zarządzenie o naborze wniosków.pdf

 

Zestawienie ofert