Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną VI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 15 lutego 2019 roku godz. 16:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2.

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie
- międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania diet dla sołtysów.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/36/19,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/37/19,

6. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w 2019 roku”.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/38/19,

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/184/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/39/19,

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/77/15 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/40/19,

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/159/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/41/19,

10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/42/19,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej i jednorazowej opłaty przekształceniowej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/43/19,

12. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia do Stowarzyszenia Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/44/19,

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz Określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie,
- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr VI/45/19,

14. Interpelacje i zapytania radnych .

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

16. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodczu. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej 


Anna Twardowska

Informujemy, że 15 lutego 2019 roku o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, natomiast o godzinie 16 będą posiedzenia pozostałych Komisji.

ulotka OZE a Bydgoszcz

ulotka OZE b Bydgoszcz

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2019r. godzina 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie z projektem zmian w regulaminie wynagradzania w oświacie
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2019 r.

Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się:

  • PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
  • PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
  • PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącane z świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Szczegółowe informacje o tym, którzy emeryci i renciści zostali przez Kasę rozliczeni i nie muszą składać dodatkowego zeznania podatkowego oraz którzy (na podstawie otrzymanego formularza PIT) zobowiązani są złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. podano w komunikacie Kasy z dnia 17 grudnia 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent.

Jednocześnie Kasa przypomina, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - mimo obliczenia podatku przez Kasę sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w ww. terminie. Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój
e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego br. na tej stronie zamieszczone zostaną automatycznie przygotowane indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty (PIT-37).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy