lol

DOFINANSOWANIE NA KLUB PRACY W NASZEJ GMINIE!!!

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Utworzenie klubu pracy w Gminie Chodecz”, który złożyła w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki.

0712

Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie operacji pn.: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Chodeckim” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa dostępności ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz nad Jeziorem Chodeckim poprzez budowę domku gospodarczo-sanitarnego z przeznaczeniem dla ratowników, na punkt medyczny i wypożyczalnię leżaków nad Jeziorem Chodeckim.

Wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie – 52 464,60 zł , z czego dofinansowanie wynosi 33 383,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2021 r.

0102a

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn.: „Klub Młodzieżowy w Gminie Chodecz”.

Opis projektu:

Celem głównym niniejszego projektu jest aktywizacja i pobudzenie do działania dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia pochodzące z obszaru LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

3z3

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, złożonego w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2z3

Miasto i Gmina Chodecz przeszła pozytywnie etap negocjacji w sprawie realizacji projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, i tym samym zakwalifikowała się do dofinansowania.

 1220

Miasto i Gmina Chodecz przeszła pozytywnie etap negocjacji w sprawie realizacji projektu pn. „Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, i tym samym zakwalifikowała się do dofinansowania.

Fundusz drog samorzadowych

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz uzyskała dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w km od 0+000 do km 0+305,00, Gmina Chodecz”.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 305 mb. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami o szerokości po 0,75m, odwodnienie oraz oznakowanie drogowe.

Otrzymane dofinansowanie to kwota 116 124,00 zł co stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz koszty robót budowalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji ww. zadań to 30 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.

 

Fundusz drog samorzadowych

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz uzyskała dofinansowanie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka)”.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 992 mb. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami o szerokości po 0,75m, odwodnienie oraz oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Otrzymane dofinansowanie to kwota 345 517,00 zł co stanowi 55% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz koszty robót budowalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji ww. zadań to 30 października 2021 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych oraz poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.

logo19032021

Informujemy, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadana pn.: „Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz.”

Wartość projektu: 1 240 000,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 001 052,00 zł

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz obejmująca remont świetlic wiejskich w  miejscowościach Brzyszewo, Kromszewice, Lubieniec, Pyszkowo, Zalesie oraz modernizację amfiteatru-estrady wraz z infrastrukturą towarzyszącą (widownia – tarasy widokowe, budynek socjalny, teren utwardzony, ciąg komunikacyjny, ścieżka pieszo-rowerowa) w miejscowości Chodeczek. W ramach projektu zaplanowano możliwie największe wykorzystanie potencjału istniejących obiektów. Zaprojektowano rozwiązania zapewniające wysoki komfort użytkownikom obiektów (m.in. docieplenie budynku, nowy system ogrzewania, nowe okładziny podłóg, malowanie wnętrz, zmiana układu funkcjonalnego wybranych obiektów, montaż nowych drzwi i okien w wybranych obiektach) oraz zwiększające bezpieczeństwo (nowe instalacje elektryczne, sanitarne, oświetlenie).

Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze sołectw Brzyszewo, Kromszewice, Lubieniec, Pyszkowo, Zalesie i Chodeczek. Realizacja projektu umożliwi również wzrost aktywności społecznej, a także integrację i włączenie społeczne poprzez zapewnienie infrastruktury społecznej niezbędnej do wzmacniania relacji i więzi społecznych w sześciu sołectwach w Gminie Chodecz, w których wyznaczono obszary rewitalizacji. W budynkach świetlic wiejskich i amfiteatrze wraz zapleczem socjalnym realizowane będą zajęcia zmierzające do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: do dnia 30.06.2022 r

logo unia europejska i fundusze europejskie

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA Z WIZAŻU I AUTOPREZENTACJI!!!

Informujemy, że trwa rekrutacja na zajęcia z wizażu i autoprezentacji w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”  w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

 

 

logoeuropejskiFunduszRolny

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz dnia 22.06.2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie operacji pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz”, na którego realizację otrzymała dofinansowanie w ramach typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest „Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Chodecz poprzez rozwój infrastruktury wodno – ściekowej w zakresie modernizacji SUW w Chodeczku dotyczącej budowy nowego zbiornika retencyjnego, modernizacji SUW w Pyszkowie, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym komunalnym w Strzygach oraz budowy sieci wodociągowej w Chodeczku.”

Zakres inwestycji obejmuje:

 • Budowę wodociągu w Chodeczku,
 • Budowę drugiego zbiornika retencyjnego na SUW w Chodczu,
 • Modernizację SUW w Pyszkowie,
 • Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

 • Liczba planowanych przyłączy wodociągowych – 4 szt.
 • Długość wybudowanego wodociągu – 0,76 km,
 • Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji – 1314 m3/rok,
 • Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z infrastruktury – 375 osób, w tym:
  • wodociągowej – 345 osób,
  • kanalizacyjnej – 30 osób
 • liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 szt.
 • przebudowa stacji uzdatniania wody – 1 szt.
 • budowa stacji uzdatniania wody – 1 szt.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wg wniosku o dofinansowanie to 934 787,61 zł netto, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 594 805,00 zł.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu

Bez tytułu

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nabór wniosków i rozdysponował środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 800,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno” (dz. nr 77 obr. Mielno, Gmina Chodecz).  

Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 0,56 km poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej.

Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania: 210 000,00 zł.

Planowany termin realizacji: do 31 października 2020 r.

lofe

 

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek Miasta i Gminy Chodecz o powierzenie grantu złożony w naborze nr 1/LOWE/BYD/2020, runda 1, w drodze oceny przeprowadzonej w oparciu o Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” (nr UDA-POWR.02.14.00-00-1009/19), uzyskał wynik pozytywny i został wybrany do dofinansowania.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i działalność Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (tzw. LOWE).